Ikimokyklinio ugdymo mokytojas (-a) 1 et.

Įstaigos pavadinimas

Kauno rajono Užliedžių mokykla – daugiafunkcis centras

Pareigos

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas (-a) 1 et.

Darbo vieta

Ledo g. 2, Užliedžiai, Kauno rajonas

Reikalavimai

Pedagoginis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacija

Funkcijos

Organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą:

 • planuoti grupės ugdomąją veiklą;
 • kurti grupės ugdomąją aplinką, parinkti priemones;
 • ugdyti ir/ ar dalyvauti vaikų ugdymo(si) procese.
 • prireikus dalyvauti  rengiant individualias vaikų ugdymo(-si) programas;
 • sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų daromą pažangą.
 • teikti informaciją, pagal kompetenciją konsultuoti tėvus (globėjus), kitus įstaigoje dirbančius specialistus ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais;
 • inicijuoti ir/ar dalyvauti bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose.

Darbo užmokestis            

Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu, atsižvelgiant į išsilavinimą, pedagoginį darbo stažą ir kvalifikacinę kategoriją.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas

Mokytojas 7,43, Vyresnysis mokytojas 7,6, Mokytojas metodininkas 8,12.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti

 • CV
 • Prašymas
 • Išsilavinimo dokumentai
 • Kvalifikacijos dokumentai
 • Asmens dokumentai
 • Sveikatos dokumentai

Dokumentų priėmimo vieta

Užliedžių mokykla – daugiafunkcis centras

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai     

tel. Nr. 866621798

el. p. uzliedziumdc@gmail.com

Dokumentų priėmimo terminas

2022 02 01